ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ในวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องเคชนทร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

————————————————————————————————————————-

สรุปมติการประชุมสภามหาวทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ New

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ New

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยธรรมาธิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ New

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕  (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕  ณ ห้องคเชนทร์  ชั้น ๓  อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมี พลเอก จรัล      กุลละวณิชย์  เป็นประธาน ในการประชุม