ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

   ภาคพิเศษ  ตามโครงการความร่วมมือกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

   พ.ศ. ๒๕๖๓ New

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานมหาวิทยาลัย

   สายวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ New

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

   และต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ New

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ NEW

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ New

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ New

 

จดหมายข่าวสำนักงานสภาหมาวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ New

 

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  เมื่ออังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓                ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี   โดยมี พลเอก จรัล   กุลละวณิชย์          เป็นประธาน ในการประชุม