ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องคเชนทร์  ชั้น ๓  อาคารสำนักงานอธิการบดี

ณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

————————————————————————————————————

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ New

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ New

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๖๕  โดยมี พลเอก จรัล   กุลละวณิชย์   เป็นประธาน ในการประชุม