ข่าวประชาสัมพันธ์

————————————————————————————————————————-

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๗ New

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๗ New

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๖๗ New

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดประสบการณ์หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผูัอำนวยการกองหรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๖๗ New

รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ New

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ New

แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ New

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๗    ณ  อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี พลเอก จรัล   กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธาน ในการประชุม