ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ พื้นที่บพิตรพิมุข  จักรวรรดิ  กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

 ————————————————————————————————————————

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

♦ เอกสารประกอบและใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

♦ หนังสือ เรียนรู้จาก คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย Download

♦ หนังสือ ระบบการได้มา และการประเมิน สภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ           Download

 ————————————————————————————————————————

ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทบริการ       และเทคโนโลยีสารสนเทศ  New

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ New

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ New

ภาพกิจกรรม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤสจิกายน ๒๕๖๑   ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น ๓

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โดยมีพลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม