ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

ในวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องคเชนทร์  ชั้น ๓  อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ศาลายา


ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ New

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๕ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ New

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ New

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๕ New

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕  (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕  ณ ห้องคเชนทร์  ชั้น ๓  อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมี พลเอก จรัล      กุลละวณิชย์  เป็นประธาน ในการประชุม