ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้สื่อสารกับบุคลากรให้รับทราบนโยบายของอธิการบดีเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกหรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย No Gift Policy เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๖๖๖

————————————————————————————————————————-

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๖ New

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ New

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ New

ข้อบังคับมหาวิยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ New

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๖ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี        (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ New

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖  ในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๖              ณ  ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง กทม. โดยมี พลเอก จรัล   กุลละวณิชย์    เป็นประธาน ในการประชุม