ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการประชุมประเพื่อทบทวนการดำเนินงาน

ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ  จังหวัดกาญจนบุรี

 ————————————————————————————————————————-

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนและการจ่ายค่าตอบแทนในการ

   จัดการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ New

 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  New

 

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ New

 

ภาพกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒                  ณ ห้องเคชนทร์  ชัน ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์                เป็นประธาน ในการประชุม