ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอปากช่อง

ฟาร์มกังหันลม ห้วยบง และสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 ————————————————————————————————————————

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ New

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ New

ภาพกิจกรรม

ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุม                  สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ (สัญจร)  ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี   โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  เป็นประธานในการประชุม

12

34

20171128_171128_001020171128_171128_0014