ข่าวประชาสัมพันธ์

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องคเชนทร์

ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ————————————————————————————————————————

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ New

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ New

ภาพกิจกรรม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องคเชนทร์  ชั้น ๓

อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย

เป็นประธานในการประชุม

509

1327

3136

พลเอก  จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้แสดงความยินดีพร้อมมอบ

ประกาศนียบัตรและเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์

จำนวน ๔ ราย คือ

     ๑.  ผศ.จินตนา       ฉัตรบูรภานันท์         สาขาภาษาอังกฤษ       คณะศิลปศาสตร์

     ๒. ผศ.วิจิตรรัตน    บุญทอง                   สาขาวิชาการบัญชี      คณะบริหารธุรกิจ

     ๓. ผศ.ทัศนีย์         วีรปรีชาชัย               สาขาวิชาการบัญชี      คณะบริหารธุรกิจ

     ๔. ผศ.ธเนศวร       นวลใย                     สาขาวิชาเคมี               คณะศิลปศาสตร์

23

56