ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอปากช่อง

ฟาร์มกังหันลม ห้วยบง และสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 ————————————————————————————————————————

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ New

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ New