ข่าวประชาสัมพันธ์

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องคเชนทร์

ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ————————————————————————————————————————

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ New

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ New