โครงสร้างบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

v

อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

7-701x1024

นางผุสดี   เชาว์ไว
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

58459

นางสาวดวงพร ประทุมแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

1050

นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

946501

นางสาวนุชจรินทร์  นทีรัตนกำจาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป