สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย

• สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภาฯ  พ.ศ.๒๕๕๔

• สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของสภาฯ พ.ศ.๒๕๕๓ (รอบที่ ๑)

• สรุปผลการประเมินการปฎิบัติงานของสภาฯ พ.ศ.๒๕๕๓ (รอบที่ ๒,๓)