วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ”

พันธกิจ (Mission)

1.เพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของสภามหาวิทยาลัย และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย

3.เป็นหน่วยประสานงานติดตามและเชื่อมโยงนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยและประชาคมและจากมหาวิทยาลัยและประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย