ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๖๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๓)     
 พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย(ฉบับที่๓)
 พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒)
 พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนอาจารย์ระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ ๔)พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยศูนย์บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนความเป็นเลิศด้านกีฬาและนันนทนาการของนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                     
 (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๐ 

♦ ระเบียบมาหวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการของบุคลากร 
 มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร
 จากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๙ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๙ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรภาษาจีน)
 พ.ศ.๒๕๕๘

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดทำวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคล
 รัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 รัตนโกสินทร์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 รัตนโกสินทร์(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการดำเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนคุ้มครองการปฎิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนระดับปริญญาเอก(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคล
 รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน
 พ.ศ.๒๕๕๘ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 (บ้านชมคลื่น)พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๗ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๗ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมของบุคคลภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน
 ระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๗ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม พ.ศ. ๒๕๕๗ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล พ.ศ. ๒๕๕๗ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เพื่อจัดหารถประจำตำแหน่งเพื่อเป็นค่าตอบแทน
 เหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารที่มิใช่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารอาคารรัตนโกสินทร์เพลส พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้างบุคคลภายนอกเป้นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๕๖ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการดำเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานนิติการจากเงิน
 รายได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ระเบีบยมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนคุมครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๕๖ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากรายได้
 มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินและจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการจัดการเรียนเพิ่มพูน
 ความรู้ทางวิชาการนักศึกษาใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อจัดเก็บการศึกษาระดับปริญญาตรี
 คณะบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ระเบียบมหาวิยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการ
 ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล
 คอร์ปอเรชั่ร จำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๕

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 กับบริษัทเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จากัด พ.ศ. ๒๕๕๕
 
♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยโครงการสนับสนุนการทำตำราและหนังสือ พ.ศ. ๒๕๕๔ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ้ายเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนอาจารย์ระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ ๒)
 พ.ศ. ๒๕๕๔

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒)
 พ.ศ. ๒๕๕๔

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการแก้ไขชื่อวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์
 พ.ศ. ๒๕๕๔

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป้นค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
 พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๓

 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
 ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินค่าสนับสนุน การจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา 
 ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
 พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคงรัตนโกสินทร์
 พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์(ฉบับที่ ๒)
 พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาข้าราชการและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อรับเครื่องหมาย
 ประกาศเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยโครงการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
 และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการดำเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓

ะเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 พ.ศ. ๒๕๕๓

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณรายได้
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๓

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบ พ.ศ. ๒๕๕๓ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติมสาหรับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ภาคพิเศษนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการขอเงินค่าหน่วยกิตคืน พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนอาจารย์ระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสถาบันพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนการประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการดำเนินงานกองทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนการประชุมของบุคคลภายนอก
 พ.ศ. ๒๕๕๒

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 พ.ศ. ๒๕๕๒

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์
 พ.ศ. ๒๕๕๒

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 พ.ศ. ๒๕๕๒

♦ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๑

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                          

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ และการประเมินประสิทธิ์ภาพของ
 คณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อรับเครื่องหมาย
 ประกาศเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๔๙