ภารกิจ บทบาท หน้าที่

 • ภารกิจ บทบาท หน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
   การแบ่งภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน ดังนี้ รับผิดชอบงานประมาณ ๒๒ 
ภาระงาน ทั้งนี้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัยมอบหมายแต่สามารถ
นำมาจัดรวมเป็นกลุ่มได้ ๘ ภาระงานหลัก ดังนี้
   1.จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
   2.ติดตามผล การปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภาฯ สรุปรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค 
นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
   3.ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่กรรมการสภาฯ
   4.ฝ่ายเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานตามที่
สภามหาวิทยาลัยฯ มอบหมายและติดตาม/รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละชุด
นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
   5.รวบรวม สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริง
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
   6.ประสานงานรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
   7.เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและฐานข้อมูลของสภามหาวิทยาลัยและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจการของสภามหาวิทยาลัย
   8.เชื่อมโยงถ่ายทอดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยและประชาคม และจาก
มหาวิทยาลัยและประชาคมสู่สภามหาวิทยาลัย