ประกาศมหาวิทยาลัยฯ

พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ New

พ.ศ.๒๕๖๐
 ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ประกาศสภามหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับ
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีหรือผู้อานวยการ

 พ.ศ.๒๕๕๖

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 พ.ศ.๒๕๕๔

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนราชการภายในที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
 พลเรือนในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลกาฏิบัติงานของคณบดีและผู้อำนวยการ

 พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุด้วยเงินรายได้ในการจัดงาน
 พระราชทานปริญญาบัตร

 พ.ศ.๒๕๔๙ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าง จัดฝึกอบรมหรือดูงาน
 ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างออกแบบและควบคุมงาน
 ก่อสร้างอาคารด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้วยเงินรายได้ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)