ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้ง

ประกาศ

พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศสภามหาวิทยาลัฯ เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์              
 และเทคโนโลยี ประกศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ New

พ.ศ.๒๕๖๐
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และ
 ข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

พ.ศ.๒๕๕๙ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

♦ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหวิทยาลัย
 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 


พ.ศ.๒๕๕๖ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
 ผู้บริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
 ผู้บริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่ง
 ผู้บริหาร ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ๒๕๕๖

พ.ศ.๒๕๕๔ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมแซมแทนตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการที่ว่างลงก่อนครบวาระ (เพิ่มเติมจากผลการเลือกตั้งกรรมการ
 สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ) ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ.๒๕๕๓ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศผลเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ.๒๕๕๒ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

คำสั่ง

พ.ศ.๒๕๖๐
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งเลาขุาการสภามหาวิทยาลัยฯ
 สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ New

 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ(เพิ่มเติม)

คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

พ.ศ.๒๕๕๙คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี