บุคลากร

v

 อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2102 และ 2114
              Wachari.C@rmutr.ac.th
 
7-701x1024
นางผุสดี  เชาว์ไว
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2117
 
58459
นางสาวดวงพร  ประทุมแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2118
E-mail : cn_6oo2@hotmail.com
 
1050นางสาวกนกพร    วิมลตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2116
E-mail : rcouncil@rmutr.ac.th
946501
นางสาวนุชจรินทร์  นทีรัตนกำจาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน : 2118
E-mail : rcouncil@rmutr.ac.th