ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้งนายก/อุปนายก/อธิการบดี/กรรมการ/เลขา/ผู้ช่วยเลขาสภาฯ

♦  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

♦  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

♦  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

♦  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

♦  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการ                สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

♦  คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

♦  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการ             สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

♦  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ                    สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

♦  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ            สภามหาวิทยาลัย

♦  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ            สภามหาวิทยาลัย(เพิ่มเติม)