ความเป็นมาของสภามหาวิทยาลัย

ความเป็นมาของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๑๕
ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (๑) นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งจะได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง(๒)กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี
และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (๓)กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนหกคน ซึ่งเลือก
จากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวย การสำนัก ผู้อำนวยการ
วิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ (๔) กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม(๓)(๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวนสิบสี่คน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จากบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัย
โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒)(๓ และ(๔)
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การศึกษา เศรษฐศาสตร์ และสังคม
ศาสตร์ อย่างน้อย ด้านละหนึ่งคน และด้านอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการ สภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระ
การดำรงตำแหน่งคราวละสามปี แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลือกใหม่
อีกก็ได้

สภามหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นองค์กรหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการ
กำหนดทิศทาง นโยบาย และอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติ
ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย คือการดำเนินงาน
ตามขอบเขตของอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้แก่สภามหาวิทยาลัย และทำหน้าที่เป็น
องค์กรกำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Governing Board)ภารกิจของสภามหา
วิทยาลัยจึงเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบตามพันธกิจและเป้าหมายของการ
จัดการศึกษา การแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งที่สำคัญการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การสนับสนุนการบริหารงานของอธิการบดี และการกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย