ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลียเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ข้องบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์
 นานาชาติรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตาแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
 ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาและข้าราชการ (ฉบับที่ ๒)
 พ.ศ. ๒๕๕๙ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๘ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๘ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขตวังไกลกังวล พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเหณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ.๒๕๕๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาในวิทยาลัยเพาะช่าง พ.ศ.๒๕๕๗ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของ
 พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๗

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๕๕ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง 
 การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๕๔

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม
 การจัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้อาจารย์ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
 ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 จากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 อย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ พ.ศ.๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ ๒)
 พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษวิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับ
 การลงโทษ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 จากผู้ดำรงตำแหน่งผู้่บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลั้ยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับ บัณฑิตศึกษา(ฉบับที่ ๒) 
 พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓)
 พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง
 และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวินัย และการดำเนินการทางวินัยสำหรับพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๕

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
 พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๔๙