ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ
วันศุกร์ที่ ๒๓ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

——————————————————————————————————————–

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของ
   ผู้บริหาร จากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ New

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม           พ.ศ. ๒๕๖๐  New

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๐  New

ภาพกิจกรรม

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐                               เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยมีพลเอกจรัล  กุลละวณิชย์                                         นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

DSCN2460DSCN2468DSCN2466DSCN2475DSCN2488DSCN2476

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แสดงความยินดีและมอบ                                 เงินรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ท่าน คือ                        ๑. ผศ.นิวัฒน์     มูเก็ม         สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี        ๒. ผศ.สุวรรณา  จารุทัศนีย์    สาขาวิชานิติศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์

IMG_3847IMG_3849