ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น.

 ณ  วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

——————————————————————————————————————–

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐  New

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ New

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ New

 

ภาพกิจกรรม

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐                               เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  โดยมีพลเอกจรัล  กุลละวณิชย์                                               นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

380913809238088380873809538096

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แสดงความยินดีและมอบ                                 เงินรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ท่าน คือ                        ๑. ผศ.สุดวดี       สุวรรณ            สาขาทัศนศิลป์            วิทยาลัยเพาะช่าง                                      ๒. ผศ.คมกริช     ละวรรณวงษ์    สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรม

17632141_1369797943084113_6959560736260178481_o17635125_1369797796417461_8609665043311135034_o