ข่าวประชาสัมพันธ์

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ณ  ห้องประชุมคเชนทร์  ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ศาลายา

 ————————————————————————————————————————

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัยประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ New

ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบริหารธุรกิจ New

ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย             ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์  New

ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     New 

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ New

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียนมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ.ศ.๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับบริษัทเซ็นทรัลรีเทล          คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงิน เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี                    คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)                    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ภาพกิจกรรม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษษยน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑

อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่าง  วิทยาลัยพาะช่าง กรุงเทพฯ

โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม

IMG_2350IMG_2352

IMG_2377IMG_2335

IMG_2340IMG_2338

IMG_2358IMG_2334

IMG_2329IMG_2327