ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ กรุงเทพฯ

 ————————————————————————————————————————

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนความเป็นเลิศด้านกีฬาและนันนทนาการของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ New

ระเบียมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๖๐ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๐ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ.๒๕๖๐ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการอนุญาติให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ New

ภาพกิจกรรม

ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุม                  สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ (สัญจร)  ณ โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี   โดยมี พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  เป็นประธานในการประชุม

12

34

20171128_171128_001020171128_171128_0014