ข่าวประชาสัมพันธ์

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องคเชนทร์

ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 ————————————————————————————————————————

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ New

ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ New

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ New

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่๓)     พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนคุ้มครองการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย         พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์                  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล               รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓)                         พ.ศ. ๒๕๖๑  New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล             รัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนอาจารย์ระดับปริญญาเอก (ฉบับที่ ๔)                     พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔)                   พ.ศ. ๒๕๖๑ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ New

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ New

ภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑  ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

ฟาร์มกันหันลม ห้วยบง และสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

IMG_1331IMG_1365

IMG_1376IMG_1398

IMG_1430IMG_1482

IMG_1692IMG_1804

IMG_1829IMG_1835