ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เวลา  ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องคชนทร์  ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี


ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย            เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ New

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  ว่าด้วยกองทุนสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม                       พ.ศ. ๒๕๖๐ New

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๐  New

จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ New

ภาพกิจกรรม

   สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมคเชนทร์  ชั้น ๓

อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมี พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย

เป็นประธานในการประชุม

DSCN2464DSCN2546

DSCN2541DSCN2549

DSCN2563DSCN2553

  พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์  ได้แสดงความยินดีพร้อมมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล
สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์  จำนวน ๒ ท่าน คือ
   ๑.  ผศ.ธนากร       สุนทรวัฒน์         สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์        คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ๒.  ผศ.ชัยวัฒน์     ประสงค์สร้าง     สาขาสังคมศาสตร์                         คณะศิลปะศาสตร์

IMG_6652IMG_6653